Palveluvirkojen ennalleen asettaminen

Jumala rakentaa seurakuntaansa

15.8.2014 nähtiin erikoinen tapahtuma, kun Porissa meren rannalla eräs mies oli nähnyt merestä nousevan viisi vesipatsasta (Iltalehti uutisoi asiasta). Olin juuri samana päivänä kirjoittanut julkaisun facebookiin siitä, että Jumala palauttaa viisi palveluvirkaa seurakuntaansa!

Jumala sanoi Danielille, että lopun aikana ymmärrys lisääntyy. Lukittu Sana avataan ja Jumala antaa ilmestystä tulevista tapahtumista ja siitä, mitä Hän seurakunnissa tekee, erityisesti apostoleille ja profeetoille myös nykyaikana. Kuitenkin jokainen uskova saa ilmestystä Pyhältä Hengeltä, joka heissä on. Ilmestystietoa vain on erilaista ja eritasoista, yksityistä ihmistä koskevaa, seurakuntaa ja kansoja ym. koskevaa. Eri viroilla on erilainen armoitus ja tarkoitus Jumalan valtakunnassa.

Apostolin tehtävät:

Apostoli kantaa sydämessään Jumalan vaikuttamaa huolta ja vastuuta Hänen seurakunnastaan. Apostoli tuo Jumalan järjestystä Kristuksen seurakuntaan, ja vahvistaa yksittäisiä seurakuntia. Julistaa ja opettaa, Jumalan voima näkyy sekä julistuksesssa että teoissa. Perustaa, laajentaa ja organisoida Jumalan työtä. Antaa seurakunnille ohjeita yhdessä profeettojen ja vanhinten kanssa. Nuhdella ja oikaista vääriä käytäntöjä, ratkaista riitakysymyksiä. Ominaista: kestäväisyys, rohkeus, ahkeruus ja voimakas toiminta > vainot.

Profeetan tehtävät:

Profeetta tuo Jumalan ilmoitusta, usein voimallisin teoin (myös profeetalliset teot), muutoksen tapahtumiseksi. Kutsuu parannukseen. Antaa seurakunnille ohjeita yhdessä apostolien ja vanhinten kanssa. Voitelee ja asettaa Herran palvelijoita tehtävään. Varoittaa, palauttaa Herran luo. Ennustaa, kertoa tulevia, nähdä, tietää, antaa neuvoja, osoittaa tietä. Valmistaa ja vahvistaa Kristuksen seurakuntaa. Paljastaa vihollisen tekoja, tuoda esiin totuutta. Ominaista: Paljon vastustusta, halveksuntaa ja vainoa. Profeetan ja Jumalan erityinen suhde.

Apostolien ja profeettojen tuki muille palveluviroille:

Apostolit tukevat paimenia/vanhimpia paikallisseurakuntien johtamisessa hengellisen isän roolissa, ja ylläpitävät laajempaa yhteyttä seurakuntien välillä. Apostolit järjestävät Herran työtä siellä, missä evankelistat ovat korjanneet satoa. Profeetat voivat tukea paimenia srk:n jäsenten palvelutehtävän löytämisessä, ja vahvistaa ja opastaa sekä seurakuntaa että sen jäseniä profeetallisen ilmestyksen kautta.

Apostolien ja profeettojen auktoriteetti

Seurakunta rakentuu apostolien ja profeettojen perustukselle (Ef.2;20). Ap. 13: 1-3; Lähettää / asettaa / erottaa joko yksin tai yhdessä muiden palveluvirkojen kanssa Jumalan valitsemia ihmisiä palveluvirkoihin ja palvelutehtäviin.

Apostolien ja profeettojen yhteistyö:

Palvella hengellisessä johtajuudessa yleisesti ottaen Kristuksen seurakuntaa, sekä yksittäisiä seurakuntia Herran kullekin antaman alueen ja kutsun mukaan. Vahvistavat seurakuntia ja pitävät niiden tilasta ja järjestyksestä huolta.  Esim. Ap. 15:22-32; profeetat Juudas ja Silas, jotka olivat johtavia veljiä, lähetettiin apostolien Paavalin ja Barnabaan mukana viemään ohjeita seurakunnille ja vahvistamaan uskovia.

Palvella uuden työn perustamisessa ja rakentamisessa:

Esim. Esra 5:1; profeetat Haggai ja Sakarja tukivat Serubbaabelia ja Jeesuaa temppelin rakentamisessa.

Apostolinen ja profeetallinen opetus Jumalan järjestyksen tuojana Esim. Ap. 4:32-37 ja Ap. 2:41-47, Ef. 4:10-16; yhteys ja Sanan totteleminen.


Jumalan valtakunnan hallinto

Jokin aika sitten rukoilin oman maamme ja koko Euroopan puolesta, että Herra Jeesus käyttäisi voimallisemmin sitä valtaa, joka Hänelle on annettu maan päällä ("Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" Matt. 28:18)), että Jumalan suunnitelmat voisivat toteutua suuremmassa määrin Hänen seurakunnassaan ja ihmisten keskellä.

Rukoillessani Herra alkoi puhua; Minulle on kyllä annettu kaikki valta maan päällä, niin kuin taivaassa, mutta en voi käyttää sitä, koska hallitukseni ei kokoonnu toimeenpanemaan taivaallisia päätöksiäni maan päällä. Hän kehotti katsomaan maiden hallituksia; ne kokoontuvat ja panevat toimeen asioita ja asiat tapahtuvat...

Herra sanoi, että päätökset tehdään taivaassa, Isän ja Hänen toimestaan 24 vanhimman kanssa neuvotellen ja rukoukset huomioiden, mutta niiden toimeenpanosta huolehtiminen maan päällä on annettu Herran valitsemille palvelijoille, hengellisille johtajille. Hänen enkelinsä toimittavat siinä oman osuutensa, mutta päärooli on ihmisillä. Näitä ovat Ef. 4:11 mainitsemiin viiteen palveluvirkaan Herran antamat ihmiset; apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat sekä seurakuntien vanhimmat.

Kukin virkamies edustaa omaan hallinnonalaansa ja yhdessä vanhinten kanssa neuvotellaan kokonaisuudesta, kuinka Herran tahtoa voidaan panna toimeen Kristuksen seurakuntaruumiissa. Herra itse kutsuu koolle niitä, joita on tähän hallintotyöhön kutsunut. Tulemaan yhteisen pöydän ääreen etsimään Hänen tahtoaan.

Jo alkuseurakunnassa nähtiin mallia tähän, apostolit ja profeetat kokoontuivat Jerusalemiin yhdessä vanhinten kanssa neuvottelemaan asioista ja antoivat toimintaohjeet seurakunnille ja vierailivat niissä kertomassa yhteisistä päätöksistä. Antiokian kohdalla nähdään esimerkkiä siitä, kuinka profeetat ja opettajat olivat kokoontuneina etsimään Herraa yhdessä. Nyt tähän kaikkeen on kosolti enemmän tarvetta lopun ajassa, jolloin Jumalan valtakunta alkaa todella ottaa muotoa maan päällä tullakseen ja jäädäkseen. Tosin taisteluiden ja vainojen kautta, mutta voittajana lopulta.